Dự án đường Hà Huy Giáp song hành

Trước đây quy hoạch đường song hành với đường Hà Huy Giáp, dự án này có tiếp tục thực hiện không? Và bao giờ làm, nếu thực hiện thì phải công khai cho dân biết và sớm triển khai để dân an tâm (phường Thạnh Xuân).

  

Trả lời:

   Ngày 11/3/2009, Ủy ban nhân dân Thành phố có Công văn số 1034/UBND-ĐTMT về nghiên cứu đầu tư xây dựng đường song hành Hà Huy Giáp (Quận 12), theo đó, chấp thuận về chủ trương cho Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO tổ chức nghiên cứu, lập hồ sơ đầu tư dự án xây dựng đường song hành Hà Huy Giáp, Quận 12.

   Ngày 23/8/2010, Ủy ban nhân dân Thành phố có Công văn số 4118/UBND-ĐTMT về khai thác quỹ đất tạo vốn đầu tư xây dựng đường song hành Hà Huy Giáp, Quận 12: “Giao Ủy ban nhân dân Quận 12 xác định ranh giới, diện tích, hiện trạng các khu đất thể hiện trên nền địa chính làm cơ sở chấp thuận địa điểm đầu tư; rà soát cập nhật điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đúng quy hoạch chung xây dựng của Thành phố, xây dựng các Khu đô thị mới của quận thật khang trang, hiện đại; đồng thời phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện lập thủ tục thu hồi quỹ đất nêu trên theo quy định”.

   Ngày 06/6/2011, Ủy ban nhân dân Quận 12 có Công văn số 1346/UBND-ĐT trình Ủy ban nhân dân Thành phố về việc xác định ranh giới, diện tích hiện trạng các khu đất khai thác quỹ đất đầu tư xây dựng đường song hành Hà Huy Giáp, Quận 12.

   Ngày 15/6/2011, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố có Công văn số 3916/VP-ĐTMT về ranh giới, diện tích, hiện trạng các khu đất thuộc quỹ đất khai thác tạo vốn xây dựng đường song hành Hà Huy Giáp, Quận 12; theo đó, Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các Sở, ngành liên quan có ý kiến và đề xuất trình Ủy ban nhân dân Thành phố các thủ tục liên quan về đất đai theo quy định.

   Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan để trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành văn bản chấp thuận chủ trương về khai thác quỹ đất tạo vốn để đầu tư đường song hành Hà Huy Giáp. Sau khi có văn bản chấp thuận của cơ quan thẩm quyền, Ủy ban nhân dân Quận 12 sẽ công bố công khai tại địa phương theo quy định.